Home » Струки » Машинска » Машински механичар

Машински механичар

Машински механичар

Машински механичар е насока која претставува современ спој на машино-бравар, бравар-механичар за железнички возни средства и механичар за градежна и рударска механизација.Со ваквото образование учениците се стекнуваат со потребните квалификации за изработка, сервисирање и одржување на машини и опрема, хидраулични и пневматски инсталации кај опрема и маханизација, со можноста за напредување кон четиригодишно и универзитетско или пак спрецијалистичко образование. Меѓуиспит се спроведува по реализација на целокупната стручна обука од 18 месеци.Обуката се изведува во неделни блокови, со замена на теорија и практична обука. Со завршување на тригодишното образование, учениците се стекнуваат со звање – Машински механичар.
Предмети што се изучуваат во овој профил по години:

I      II      III