Home » Струки » Машинска » Конструкциски механичар

Конструкциски механичар

Конструкциски механичар

Конструкцискиот механичар е насока која прави спој помеѓу занимањата бравар, машинобравар и заварувач во една целина која овозможува учениците да добијат квалификации за подготовка и изведба на машински конструкции со различни постапки на обработка и заварување.

Учениците ќе бидат оспособени да:

 • Работат со челични конструкции
 • Обработуваат метали со сечење, виткање, дупчење итн.
 • Читаат технички цртежи и друга техничка документација
 • Препознаваат машински склопови, потсклопови
 • Користат податоци од каталози
 • Заваруваат со повеќе постапки за електролачно и гасно заварување
 • Ја познаваат примената на челиците
 • Подготвуваат материјали за изведба на различни видови завари
 • Идентификуваат начини на заштита од корозија
 • Заваруваат елементи од леано жеезо, конструктивен и легиран челик
 • Заваруваат елементи од алуминиум, бакар и нивни легури
 • Почитуваат инструкции за безбедно ракување со опремата и употребување на заштитни средства
 • Познаваат начини за обезбедување квалитет на заварените врски
 • Изведуваат монтажа на носечки и покривни заварени конструкции
 • Изведуваат и монтираат разни цевководи и цевководи од бакар за греење, климатизација и транспорт на гасови
 • Изучуваат постапки за лемење и лепење
 • Изучуваат постапки за заварување со електричен отпор, плазма и други извори на заварување

. Со завршување на тригодишното образование, учениците се стекнуваат со звање – Конструкциски механичар.
Предмети што се изучуваат во овој профил по години:

I      II      III