Home » Струки

Струки

Електротехничар-енергетичар

Електротехничар-енергетичар e насока во чии рамки се образуваат стручни кадри потребни за работа во областа на производство и дистрибуција на електричната енергија. Со диплома од оваа насока може да се најде работа во термо и хидроелекрани, во елекртродистрибуција, како и во фабрички комплекси за одржување на трафостаници и во фирми кои се занимаваат со трговија на опрема потребна за производство и транспорт на електричната енергија.

Со завршување на четиригодишното образование, учениците се стекнуваат со звање – Електротехничар-енергетичар.

Предмети што се изучуваат во овој профил по години:

I      II      III      IV

 

Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

Електротехничар за компјутерска техника и автоматика е насока која образува техничари за работа со хардвер и софтвер, односно техничари кои се занимаваат со одржување на електрониката на самиот компјутер. Денес се живее во време на експанзија на компјутерите кои наоѓаат примена во сите општествени дејности, па затоа ова занимање е многу атрактивно и можностите за вработување се големи. Со завршување на четиригодишното образование,учениците се стекнуваат со звање-Електротехничар за компјутерска техника и автоматика.

Предмети што се изучуваат во овој профил по години:

I        II       III       IV

Машински механичар

Машински механичар е насока која претставува современ спој на машино-бравар, бравар-механичар за железнички возни средства и механичар за градежна и рударска механизација.Со ваквото образование учениците се стекнуваат со потребните квалификации за изработка, сервисирање и одржување на машини и опрема, хидраулични и пневматски инсталации кај опрема и маханизација, со можноста за напредување кон четиригодишно и универзитетско или пак спрецијалистичко образование. Меѓуиспит се спроведува по реализација на целокупната стручна обука од 18 месеци.Обуката се изведува во неделни блокови, со замена на теорија и практична обука. Со завршување на тригодишното образование, учениците се стекнуваат со звање – Машински механичар.
Предмети што се изучуваат во овој профил по години:

I      II      III

 

 

 

 

Машинско-енергетски техничар

Машинско-енергетски техничар е насока која образува кадри кои ќе бидат способни да избираат соодветни материјали за проектирање на производи, проектирање на сите видови на системи на централно греење и управување со процесите кои се случуват со нив.Овие техничари пректираат разни видови на термоенергетски и хидроенергетски постројки, разни видови на пневматски и гасни постројки, учествуваат во контрола на квалитетот. Со завршување на четиригодишното образование, учениците се стекнуваат со звање – Машинско-енергетски техничар.

Предмети што се изучуваат во овој профил по години:

I      II      III      IV

 

Tехничар за компјутерско управување

Техничар за компјутерско управување e образовен профил на кој се изучуваат компјутерски програмски пакети за 3D моделирање, се изработуваат модели на машински елементи, подсклопови и склопови, проектирање и управување со компјутерски управувани машини, изработување на компјутерска симулација на технолошки процеси. Со завршување на четиригодишното образование, учениците се стекнуваат со звање –Техничар за компјутерско управување.

Предмети што се изучуваат во овој профил по години:

I      II      III      IV

 

 

 

Медицинска сестра

Медицинска сестра е насока која образува кадри кои имаат најблизок непосреден контакт со болните. Под тоа се подразира нега на болниот, односно медицинската сестра директно учествува во делење на терапија на болните, земање на материјал за лабораториски анализи, водење на медицинска документација, припрема на болните за одредени медицински работи. Медицинската сестра води сметка за состојба на пациентот, за негова хигена и непрекинато учествува во унапредување на здравствената култура. Практична настава се одвива во Општа болница Куманово. Со завршување на четиригодишно образование, учениците се стекнуваат со звање –  Медицинска сестра.
Предмети што се изучуваат во овој профил по години:

I      II      III      IV