Home » Струки » Електротехничка » Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

Електротехничар за компјутерска техника и автоматика е насока која образува техничари за работа со хардвер и софтвер, односно техничари кои се занимаваат со одржување на електрониката на самиот компјутер. Денес се живее во време на експанзија на компјутерите кои наоѓаат примена во сите општествени дејности, па затоа ова занимање е многу атрактивно и можностите за вработување се големи. Со завршување на четиригодишното образование,учениците се стекнуваат со звање-Електротехничар за компјутерска техника и автоматика.

Предмети што се изучуваат во овој профил по години:

I        II       III       IV