Home » За нас » Завршна сметка

Завршна сметка

Годишна завршна сметка за 2023 година

Во прилог ја доставуваме Годишната завршна сметка за 2023 година од ОСТУ ,,Наце Буѓони”. (more…)

Годишна завршна сметка за 2022 година

Во прилог ја доставуваме Годишната завршна сметка за 2022 година од ОСТУ ,,Наце Буѓони”. (more…)

Годишна завршна сметка за 2021 година

Во прилог ја доставуваме Годишната завршна сметка за 2021 година од ОСТУ ,,Наце Буѓони”. (more…)

Годишна завршна сметка за 2020 година

Во прилог ја доставуваме Годишната завршна сметка за 2020 година од ОСТУ ,,Наце Буѓони”. (more…)

Годишна завршна сметка за 2019 година

Во прилог ја доставуваме Годишната завршна сметка за 2019 година од ОСТУ ,,Наце Буѓони”. (more…)

Годишна завршна сметка за 2018 година

Во прилог ја доставуваме Годишната завршна сметка за 2018 година од ОСТУ ,,Наце Буѓони”. (more…)

Годишна завршна сметка за 2017 година

Во прилог ја доставуваме Годишната завршна сметка за 2017 година од ОСТУ ,,Наце Буѓони”.

(more…)

Годишна завршна сметка за 2016 година

Во прилог ја доставуваме Годишната завршна сметка за 2016 година од ОСТУ ,,Наце Буѓони”.

(more…)