Home » ЕЕТ и Матура » Матура

Матура

АКЦИСКИ ПЛАН за реализација на електронско тестирање

АКЦИСКИ ПЛАН за реализација на електронско тестирање можете да го преземете тука

Календар за организација на учебната 2015/16

Календар за организација на учебната 2015/16 за  јавните средни училишта можете да го преземете тука

Државна матура

Државната матура е наменета за учениците од гимназиското и од четиригодишното средно стручно образование. Покрај тоа што претставува завршен дел на средното образование има за цел да послужи и за селекција на кандидатите за запишување на високото образование.

Државната матура се полага според посебни испитни програми кои се темелат на целите на наставните програми за соодветните наставни предмети кои се вклучени во листата за државна матура.

Државната матура опфаќа: задолжителен дел, изборен дел и проектна задача.

За повеќе информации посетете го следниот линк

Завршен испит

Овој испит е наменет за учениците од четиригодишното средно стручно образование кои нема да полагаат државна матура. Целта на овој испит е добивање на сертификат за завршено четиригодишно средно стручно образование.

Завршниот испит се полага според посебни испитни програми кои се темелат на целите на наставните програми за соодветните наставни предмети.

Завршниот испит опфаќа: задолжителен дел, изборен дел и проектна задача.
За повеќе информации посетете го следниот линк