Home » Струки » Електротехничка » Електротехничар-енергетичар

Електротехничар-енергетичар

Електротехничар-енергетичар

Електротехничар-енергетичар e насока во чии рамки се образуваат стручни кадри потребни за работа во областа на производство и дистрибуција на електричната енергија. Со диплома од оваа насока може да се најде работа во термо и хидроелекрани, во елекртродистрибуција, како и во фабрички комплекси за одржување на трафостаници и во фирми кои се занимаваат со трговија на опрема потребна за производство и транспорт на електричната енергија.

Со завршување на четиригодишното образование, учениците се стекнуваат со звање – Електротехничар-енергетичар.

Предмети што се изучуваат во овој профил по години:

I      II      III      IV