Home » За нас » Завршна сметка

Завршна сметка

Годишна завршна сметка за 2017 година

Во прилог ја доставуваме Годишната завршна сметка за 2017 година од ОСТУ ,,Наце Буѓони”.

(more…)

Годишна завршна сметка за 2016 година

Во прилог ја доставуваме Годишната завршна сметка за 2016 година од ОСТУ ,,Наце Буѓони”.

(more…)