Home » Струки » Машинска » Техничар за компјутерско управување

Техничар за компјутерско управување

Tехничар за компјутерско управување

Техничар за компјутерско управување e образовен профил на кој се изучуваат компјутерски програмски пакети за 3D моделирање, се изработуваат модели на машински елементи, подсклопови и склопови, проектирање и управување со компјутерски управувани машини, изработување на компјутерска симулација на технолошки процеси. Со завршување на четиригодишното образование, учениците се стекнуваат со звање –Техничар за компјутерско управување.

Предмети што се изучуваат во овој профил по години:

I      II      III      IV