Home » Струки » Електротехничка » Техничар за индустриска мехатроника

Техничар за индустриска мехатроника

Техничар за индустриска мехатроника

Образовниот профил „Техничар за индустриска мехатроника” е базиран на германскиот модел на дуално стручно образование при што посебен акцент се става на практичната обука што ќе се спроведува во компанијата ДРЕКСЛМАЈЕР.

Со овој образовен профил се интегрираат знаења, вештини и компетенции од областа на електрониката, машинството и информатиката. Техничарот за индустриска мехатроника наоѓа примена во повеќе индустриски гранки особено каде што има автоматизација на производните процеси.

Исто така, ќе може да извршува работни задачи како: Електротехничар за автоматски и контролни системи, Техничар за процесна автоматика, Техничар за роботика и интелигентни системи, Електротехничар за комуникации, мерења и управување во електроенергетиката, Оператор на електрични машини и електромоторни погони, Оператор на компјутерски управувани системи, Оператор на технологијата на обработка на метали со деформација и режење и на други работни места, согласно со квалификацијата.