Home » Uncategorized » I Конструкциски механичар

I Конструкциски механичар

 • Македонски јазик и литература
 • Странски јазик
 • Математика
 • Информатика
 • Историја
 • Физика
 • Музичка уметност
 • Ликовна уметност
 • Спорт и спортски активности
 • Техничка комуникација
 • Практична настава
 • Основи на машинство
 • Технологија на обработки