Home » Uncategorized » III Конструкциски механичар

III Конструкциски механичар

  • Македонски јазик и литература
  • Странски јазик
  • Математика
  • Монтажа и заварени конструкции
  • Заварување и сродни постапки
  • Практична настава
  • Спорт и спортски активности