Home » Кабинети » Електротехнички » Кабинет за автоматика и компјутерско управување

Кабинет за автоматика и компјутерско управување

Овој кабинет е комплетно опремен со компјутерска опрема, и во него се реализираат часовите по практична настава од насоката – Компјутерска техника и автоматика и насоката – Техничар за компјутерско управување. Се изработуваат вежби од хардвер на компјутерските системи, програмирање на програмабилни логички управувачи (PLC) и поврзување со влезно-излезни уреди, симулација на примери за автоматско управување.