Home » Кабинети » Електротехнички » Кабинет за компјутерска техника и електроника

Кабинет за компјутерска техника и електроника

Овој кабинет е комплетно опремен со компјутерска опрема, и во него се реализираат часовите по практична настава од насоката- Компјутерска техника и автоматика. Се обработуваат вежби за хардвер на компјутерските системи, програмирање, дизајнирање и уредување на Web страни,одржување на компјутерски мрежи, како и вежби за мерење и проверка на исправност на сите видови на електронски елементи.