Home » Uncategorized » II Електротехничар-енергетичар

II Електротехничар-енергетичар

 • Македонски јазикк и литература
 • Странски јазик
 • Информатика
 • Историја на Македонија
 • Спорт и спортски активности
 • Математика
 • Физика
 • Електротехника
 • Електрични мерења
 • Електроника
 • Осветлување и инсталации
 • Практична настава