Home » Uncategorized » IV Медицинска сестра

IV Медицинска сестра

  • Македонски јазик и литература
  • Странски јазик
  • Бизнис
  • Граѓанско образование
  • Спорт и спортски активности
  • Интерна и педијатрија со нега
  • Хирургија со гинекологија и акушерство со нега
  • Невропсихијатрија со нега
  • Практична настава