Home » Uncategorized » Кабинет медицина

Кабинет медицина

Во овој кабинет се реализира практичната настава за II година од здравствената струка, за профилот медицинска сестра. Се врши обука за водење на медицинска документација, ракување со медицинска апаратура, инструменти и средства за работа, додека пак професионалното оспособување се реализира во реални услови во болница.