Home » Uncategorized » ПРЕЛИМИНАРНИ листи од прво пријавување во првиот уписен рок во ОСТУ „Наце Буѓони”

ПРЕЛИМИНАРНИ листи од прво пријавување во првиот уписен рок во ОСТУ „Наце Буѓони”

Сите ученици кои се пријавиле во првиот уписен рок во ОСТУ „Наце Буѓони” може да ги видите во прелиминарните листи:

Здравствена струка, профил медицинска сестра може да ја видите тука.

Електротехничка струка, профил електротехничар за компјутерска техника и автоматика може да ја видите тука.

Електротехничка струка, профил електротехничар енергетичар може да ја видите тука.

Електротехничка струка, профил техничар за индустриска мехатроника може да ја видите тука.

Машинска струка, профил техничар за компјутерско управување може да ја видите тука.

Машинска струка, профил машинско енергетски техничар може да ја видите тука.

Машинска струка, профил конструкциски механичар може да ја видите тука.