Home » Uncategorized » Ранг-листи од прво пријавување во првиот уписен рок во ОСТУ „Наце Буѓони”

Ранг-листи од прво пријавување во првиот уписен рок во ОСТУ „Наце Буѓони”

Ранг-листата на примени ученици во I (прва) година во учебната 2022/2023 година за:

Здравствена струка, профил медицинска сестра може да ја видите тука.

Електротехничка струка, профил електротехничар за компјутерска техника и автоматика може да ја видите тука.

Електротехничка струка, профил електротехничар енергетичар може да ја видите тука.

Електротехничка струка, профил техничар за индустриска мехатроника може да ја видите тука.

Машинска струка, профил техничар за компјутерско управување може да ја видите тука.

Машинска струка, профил машинско енергетски техничар може да ја видите тука.

Машинска струка, профил конструкциски механичар може да ја видите тука.