Home » Uncategorized » СТИПЕНДИРАЊЕ на учениците кои се запишуваат во ПРВА година во средните СТРУЧНИ училишта

СТИПЕНДИРАЊЕ на учениците кои се запишуваат во ПРВА година во средните СТРУЧНИ училишта

Министерството за образование и наука  ќе додели стипендии на ученици од прва година кои реализираат наставни планови и програми од електротехничка струка и машинска струка, со претходен успех според критериумите на Министерството, во месечен износ од 3500 ден.

Исто така, се доделува стипендија и на ученици кои реализираат наставни планови и програми за стручно оспособување и стручно образование од тригодишно траење исто така во месечен износ од 3500 ден.