Home » Uncategorized » Врсничка едукација за ненасилна комуникација

Врсничка едукација за ненасилна комуникација

Овој и минатиот месец одржани се две работилници во кои обучени ученици од ОСТУ ,,Наце Буѓони” за ненасилна комуникација и медијација го пренесуваат своето знаење на своите врсници од различен етнички состав.
Голем е интересот за учење и примена на знаењата во ефикасна и ненасилна комуникација и мирно решавање на спорови. Овие активности се во рамки на проектот “Со почит и разбирање” во соработка со Здружение “Доверба” Куманово и ќе се одржуваат и понатаму еднаш месечно.