Home » Uncategorized » Мобилност на ученици и вработени во ЕРАЗМУС + проект

Мобилност на ученици и вработени во ЕРАЗМУС + проект

За реализирана програма ЕРАЗМУС +, акција КА102 – мобилност на ученици и вработени/ кадар во стручно образование и обука, поддржано од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Нашето училиште, под координација на Институтот за развој на заедницата – ИРЗ Тетово, во партнерство со училиштата: РЦСОО Моша Пијаде – Тетово, СЕТУ Михајло Пупин – Скопје, СОУ Ѓорче Петров Крива Паланка и СУГС Владо Тасевски Скопје, во периодот од 21.09.2021 до 06.10.2021 г. го реализираше проектот Европски компетенции, ЕУКОМП.

Прочитај повеќе →