Home » Uncategorized » Соопштение за ВОНРЕДНИ ученици за полагање на завршен испит во АВГУСТОВСКИ испитен рок за 2019/2020

Соопштение за ВОНРЕДНИ ученици за полагање на завршен испит во АВГУСТОВСКИ испитен рок за 2019/2020

Согласно Правилникот за начинот на полагање и оценување на учениците на Завршен испит во  стручното  образование  (Сл. Весник на Р.М.бр.45/08) вонредните ученици од завршните години кои исполнуваат услов  да полагаат завршен испит  во августовскиот испитен рок во учебната 2019/2020 година треба да се пријават на 10.07.2020 година во училиштето од 10 до 12 часот.

Учениците кои ќе полагаат Завршен испит треба да пријават:

  • Македонски јазик и литература или албански јазик и литература
  • Стручен предмет се бира од Листата на стручни наставни предмети за полагање на завршен испит
  • Проектна задача од областа на струката

Вонредните ученици кои ќе полагаат ЗАВРШЕН ИСПИТ  во учебната 2019/2020 година треба да уплатат на следната сметка:

Назив на седиште на примачот                   ОСТУ „ Наце Буѓони“ Куманово

Банка на примачот                                                      НБ на РМ

Трансакциона сметка                                      100000000063095

Износ                                                                   3.100, 00

Сметка на корисник                                         7410105746787 13

Приходна шифра                                             723013  N2

Цел на дознака                                   Уплата  за полагање –завршен испит

  • 14.08.2020 година- краен рок за предавање на проектна задача на кандидатите до училишна матурска комисија

 

Претседател на Училишната матурска комисија:                                                                                                        Драган Јаневски