Home » Uncategorized » I Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

I Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

 • Македонски јазик и литература
 • Странски јазик
 • Информатика
 • Историја
 • Математика
 • Физика
 • Електротехника
 • Електротехнички материјали и елементи
 • Техничко цртање
 • Спорт и спортски активности
 • Музичка култура
 • Ликовна уметност