Home » Uncategorized » II Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

II Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

 • Македонски јазик и литература
 • Странски јазик
 • Информатика
 • Математика
 • Физика
 • Историја на македонија
 • Спорт и спортски активности
 • Електроника
 • Основи на мерење на логички кола
 • Програмирање
 • Автоматика
 • Практична настава