Home » Uncategorized » III Техничар за компјутерско управување

III Техничар за компјутерско управување

  • Македонски јазик и литература
  • Странски јазик
  • Бизнис
  • Спорт и спортски активности
  • Математика
  • Компјутерско моделирање и конструирање
  • Хидропневматска техника
  • Програмирање на компјутерски управувани машини
  • Компјутерско управување
  • Практична настава