Home » Uncategorized » II Техничар за компјутерско управување

II Техничар за компјутерско управување

 • Македонски јазик и литература
 • Странски јазик
 • Информатика
 • Историја на Македонија
 • Спорт и спортски активности
 • Математика
 • Физика
 • Технологија на обработка
 • Електротехника со електроника
 • Машински елементи со механика
 • Електротехника со електроника
 • Практична настава