Home » Uncategorized » I Техничар за компјутерско управување

I Техничар за компјутерско управување

 • Македонски јазик и литература
 • Странски јазик
 • Информатика
 • Историја
 • Спорт и спортски активности
 • Музичка култура
 • Ликовна уметност
 • Математика
 • Физика
 • Техничко цртање
 • Технологија на обработка
 • Машински елементи со механика