Home » Uncategorized » IV Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

IV Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

 • Македонски јазик и литература
 • Странски јазик
 • Бизнис
 • Граѓанско образование
 • Спорт и спортски активности
 • Математика
 • Програмирање
 • Дигитални системи
 • Процесно управување
 • Практична настава
 • Изборна настава