Home » Uncategorized » III Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

III Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

  • Македонски јазик и литература
  • Странски јазик
  • Математика
  • Спорт и спортски активности
  • Програмирање
  • Автоматика
  • Бизнис
  • Дигитални системи
  • Практична настава
  • Изборна настава